Historia

Od wielu lat działania Unii Europejskiej i jej członków koncentrują się na wspieraniu wielofunkcyjnego rolnictwa i wsi. Działania takie mają ułatwić rozwój obszarów wiejskich oraz poprawić jakość życia ludności wiejskiej. Znaczący w tym udział ma inicjatywa LEADER. Została ona uruchomiona w 1991 roku celem zwiększenia potencjału rozwojowego obszarów wiejskich poprzez odwoływanie się do inicjatyw lokalnych, promowanie w dziedzinie lokalnego rozwoju i rozpowszechnianie tej inicjatywy na innych obszarach wiejskich. Program ten zapoczątkował integrację na szczeblu lokalnym rozmaitych problemów, podmiotów i środków (zintegrowane podejście do rozwoju).

Skoncentrowanie się na rozwoju lokalnym zostało osiągnięte dzięki Lokalnym Grupom Działania LGD. W pierwszym okresie wprowadzania Programu utworzono 217 Lokalnych Grup Działania na najsłabiej rozwiniętych obszarach wiejskich. Umożliwiło to utworzenie sieci powiązań, wymianę pomysłów i doświadczeń. W sumie Unia Europejska zainwestowała 417 mln euro. W roku 1994 LEADER wkroczył w fazę upowszechniania. Działało już prawie 1000 Lokalnych Grup Działania, a do Programu włączono współpracę i innowację. Możliwa stała się również wymiana pozytywnych doświadczeń ponad granicami narodowymi.

Program Leader ma na celu wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich. Wyróżniamy następujące etapy programu:

- LEADER I (1991-1994) INICJACJE - podejście do rozwiązywania problemów rozwoju wsi punktu widzenia konkretnego obszaru (podejście terytorialne) o charakterze zintegrowanym i włączającym mieszkańców. W tej fazie objęto programem 217 obszarów wiejskich.
- LEADER II (1994-1999) UPOWSZECHNIENIE - program ten skupiał się na szerszym wykorzystaniu wypracowanego podejścia i włączeniu działań innowacyjnych (laboratorium eksperymentalne). Programem tym objęto 1000 obszarów wiejskich.
- LEADER+ (2000-2006) KONSOLIDACJA - program ten konsoliduje osiągnięcia Leadera II między innymi przez wdrażanie tego typu podejścia w skali regionu w krajach członkowskich, wspomaga wdrażanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich, podejmuje współpracę międzynarodową poprzez stworzenie sieci współpracy PREPARE, co daje możliwość wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów zmierzających do rozwoju obszarów wiejskich. Programem tym objęto ponad 900 obszarów wiejskich.
- OŚ 4 LEADER - celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem

W ramach Programu Leader+ zostały zrealizowane następujące Schematy:

SCHEMAT I:

- Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich.
- Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD).
- Promocja obszarów wiejskich.
- Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

SCHEMAT II:

- Działalność operacyjna LGD.
- Promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich.
- Pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich.
- Przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich.
- Organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.
- Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

CELE PROGRAMU

Celem Programu jest wsparcie "liderów lokalnych" działających na obszarach wiejskich w podejmowaniu długofalowych działań zmierzających do wdrażania zintegrowanych strategii dla zrównoważonego rozwoju:

- Dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
- Środowiska gospodarczego, w tym tworzeniu miejsc pracy,
- Poprawy zdolności organizacyjnych społeczności lokalnych.

ZASADY LEADERA

- Podejście terytorialne - planowanie działań opartych na silnych stronach danego obszaru.
- Oddolny charakter działań.
- Innowacyjny, eksperymentalny charakter pracy.
- Zintegrowany sposób myślenia i działania.
- Lokalne zarządzanie środkami.
- Udział sektora publicznego i prywatnego w Lokalnej Grupie Działania.
- Budowanie sieci współpracy w kraju i za granicą

Partnerstwo w rozwoju na poziomie lokalnym

Partnerstwo w społeczności lokalnej może być budowane za pomocą grup partnerskich, które składają się z otwartej i dobrowolnej grupy liderów z różnych sektorów życia publicznego (samorządy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, instytucje państwowe, szkoły, mieszkańcy), którzy wspólnie przygotowują i realizują działania długofalowe na rzecz rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych, ekologicznych, wspólnie monitorując działania na rzecz rozwoju obszarów, na których grupa działa. Projekt Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego realizowany w ramach "Pilotażowego Programu LEADER+" finansowanego ze środków Unii Europejskiej, zakładał w schemacie I stworzenie grupy partnerskiej w postaci Lokalnej Grupy Działania, która będzie realizować opracowaną przez siebie Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich. Problemy związane z obszarami wiejskimi naszych gmin najlepiej potrafią rozwiązywać sami mieszkańcy tych obszarów, którzy mają wpływ na planowanie rozwoju i podejmowanie decyzji, dlatego też ich zaangażowanie było tak ważne w procesie rozwoju lokalnego.

Pilotażowy program Leader+ - kontynuacja

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" Lokalna Grupa Działania kontynuował udział w projekcie na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, który był realizowany w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich", finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt był realizowany na obszarach gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Obszar ten o powierzchni 376,26 km2, zwany obszarem LGD, liczył ogółem 43 997 mieszkańców, w tym na terenach wiejskich zamieszkiwało 40 381 osób, co stanowiło 91,78% ogólnej liczby ludności.

Zakończenie schematu I i II projektu odbyło się poprzez złożenie sprawozdania i wniosku o płatność w Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

W dniu 12 maja 2006 roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego", zwany Lokalną Grupą Działania, został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000256885.

W skład LGD wchodzili:

- partnerzy społeczni:
Stowarzyszenie "Młodzi dla rozwoju" EMKA
Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock"
Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Rozwoju Gminy Jabłonna "Humanus"
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych i Pensjonatów "Woda i Las"
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Gminie Nieporęt
Stowarzyszenie Wspierania Kultury i Folkloru Polskiego

- oraz partnerzy publiczni:
Miasto i Gmina Serock
Gmina Wieliszew
Gmina Nieporęt
Gmina Jabłonna
Powiat Legionowski


W 2008 roku Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" przygotowywał się do realizacji nowego programu – osi 4 Leader. Obszar działania LGD został powiększony o tereny gmin Dąbrówka, Radzymin i Somianka. Związek przyjął około 100 nowych członków reprezentujących następujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy. Wykaz członków Związku znajduje się w zakładce "Członkostwo". Przy współpracy zainteresowanych i aktywnych mieszkańców obszaru LGD został napisany dokument "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015", którego realizacja rozpoczęła się w IV kwartale 2009 roku i będzie trwała aż do zakończenia programu (2015 rok).

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".