LEADER+ 2004-2006

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" Lokalna Grupa Działania zrealizował następujące projekty przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej:

Działanie 2.7. "Pilotażowy Program Leader +" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", miał na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i ich zaangażowanie w tworzenie oraz realizację lokalnych strategii rozwoju obszarów wiejskich. "Pilotażowy Program Leader +" wdrażany był w ramach dwóch schematów:

- Celem Schematu I było tworzenie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz dokonanie, z inicjatywy środowisk lokalnych, analizy możliwości rozwojowych terenów wiejskich i opracowanie na tej podstawie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW). W tym celu, w ramach Schematu I, realizowane były działania szkoleniowe, informacyjne oraz doradcze, służące zaangażowaniu mieszkańców w proces przygotowywania koncepcji rozwoju obszarów wiejskich i tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Pozyskano na ten cel kwotę 183 000,00 zł.

- W ramach Schematu II LGD, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażane były plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwolił na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe. Projekt opiewał na kwotę 452 960,00 zł.

Podczas realizacji Schematu I i II odbyły się liczne imprezy pod patronatem LGD, konferncja i szkolenia dla mieszkańców obszaru powiatu legionowskiego. Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" LGD swoje cele realizuje poprzez m.in.: -aktywizowanie ludności wiejskiej i rozwój zasobów ludzkich na obszarach wiejskich, mobilizowanie ludności gmin Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszaru LGD.

Lokalna Grupa Działania zrealizowała następujące zadania:

 • projekt placu zabaw (II.2.7)

 • organizację wyjazdu Zarządu LGD do Hiszpanii w celu poznania hiszpańskiej LGD i wymiany doświadczeń (II.5.1)

 • szkolenie z zakresu działania LGD oraz pozyskiwania środków UE w okresie 2007-2013

 • udział LGD w organizowanych imprezach kulturalnych: Jabłonna (10 czerwca), Wieliszew (12 maja, 9 czerwca), Nieporęt (16 czerwca), Serock (23 czerwca, 1 lipca), "Szanty nad zalewem" (18 sierpnia), Dożynki Gminne w Łajskach (25 sierpnia), Święto Gminy Jabłonna (2 września)

 • 06.09.2007 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego", na którym podjęto dwie uchwały:

  1. Uchwała o zmianie siedziby związku (z dotychczasowej mieszczącej się w Zegrzu na Legionowo)
  2. Uchwała o wysokości składki członkowskiej. Składka dla członków (organizacji) wynosi 5000 rocznie.


 • Szkolenie nt.: "Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego", odbyło się w Ośrodku Kultury w Serocku 12 września 2007 r. w godz. 10.00-14.00

 • Semestralne studium języka angielskiego. Rozpoczęcie zajęć odbyło się w III tygodniu września. Kurs jest nieodpłatny i przeznaczony dla mieszkańców gmin: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew.

 • Promocja Pilotażowego Programu Leader + podczas "Święta Ziemniaka" w Stanisławowie I Gmina Nieporęt dnia 07.10.2007 r.

 • Udział LGD w targach FARMA 2007, które odbyły się w Poznaniu w dniach 28-30.09.2007 r.

 • Opracowanie informatora/folderu o podmiotach gospodarczych-małych rzemieślnikach pracujących na obszarze LGD

 • Opracowanie i druk mapy turystycznej obszaru LGD w ramach działania na rzecz promocji regionu

 • Udział LGD w Międzynarodowych Targach Poznańskich Tour Salon 2007, które odbyły się w Poznaniu w dniach 23-27.10.2007 r.

 • Organizacja Konferencji Mazowieckich Lokalnych Grup Działania w Centrum Kongresowym "Warszawianka" w Jachrance, Gmina Serock, 6 grudnia 2007 r.

 • Opracowanie strategii rozwoju turystyki i promocji regionu dla obszaru działania Związku Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego (gminy: Jabłonna, Nieporęt, Serock, Wieliszew)
  Pobierz plik
  (format .doc 8.3MB)

 • Opracowanie pt. "Analiza zasobów cennych przyrodniczo" wykonane przez Pana Huberta Maciocha dla obszaru działania Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" LGD
  Pobierz plik
  (format .doc 4.6MB)

 • "Projekt renaturyzacji zbiorników wodnych na terenie Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" - opracowanie wykonane przez Pana mgr inż. Krzysztofa Wawera
  Pobierz plik 1
  (format .doc 12.3MB)
  Pobierz plik 2
  (format .doc 55 kB)

 • Opracowanie koncepcji technicznej szkieletu sieci szerokopasmowej pt. "Opracowanie koncepcji wdrożenia sieci teleinformatycznej dla potrzeb gminy oraz przedstawienie w formie opisowej zasady działania sieci IT" - wykonane przez VINCI POLAND Sp. z o. o.
  Pobierz plik
  (format .pdf 770 kB)

 • "Projekt rewitalizacji ruin dworków i zespołów pałacowych położonych w powiecie legionowskim" - wykonany przez Pracownię Projektową ABRYS mgr inż. arch. Krystyna Marszałek, mgr inż. Włodzimierz Marszałek
  Pobierz plik
  (format .pdf 33MB)

 • Organizacja dwudniowego szkolenia na temat agroturystyki, które odbyło się w miejscowości// Łacha k. Serocka, w dniach 23-24 I 2008r.
  Turystyka wiejska szansą dla rozwoju terenów wiejskich
  (format .doc, 240 kB)
Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu
(format .doc, 164kB)

Foto
Szkolenie nt.: "Rozwój agroturystyki i rolnictwa ekologicznego"
Serock, 12 września 2007 r.Foto
Międzynarodowe Targi Tour Salon 2007.
Poznań 23-27.10.2007Foto
Międzynarodowe Targi Tour Salon 2007.
Poznań 23-27.10.2007Foto
Międzynarodowe Targi Poznańskie FARMA 2007.
Poznań, 28-30.09.2007Foto
Wręczenie nagrody w konkursie na logo LGD podczas imprezy w Gminie Nieporęt "Święto Ziemniaka".
7 października 2007 r.Foto
Prelegenci na Konferencji - Pan Radosław Rybicki, Pan Adam Struzik


Foto
Prelegent na Konferencji Mazowieckich LGD 6.XII.2007 r. - Pan Ryszard Pazura


Foto
Szkolenie na temat agroturystyki
Łacha k. Serocka, 23-24 I 2008r.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".