PROW 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)


Lata 2007 - 2013 to okres nowej perspektywy finansowej w Unii Europejskiej. Zgodnie z założeniami reformy polityki wobec obszarów wiejskich od roku 2007, wsparcie rozwoju obszarów wiejskich jest finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), utworzonego na mocy Rozporządzenia Rady (WE) 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej. Zasady wsparcia rozwoju obszarów wiejskich zostały określone w Rozporządzeniu Rady (WE) 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, każdy kraj członkowski zobowiązany jest opracować Krajowy Plan Strategiczny oraz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowy Plan Strategiczny obejmuje lata 2007 - 2013. Ponadto, na podstawie analizy sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonej na podstawie dostępnych danych statystycznych, przedstawia priorytety i kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce w odniesieniu do priorytetów wspólnotowych, które są podstawą przygotowania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (PROW 2007 - 2013). Natomiast PROW 2007 - 2013 określa zakres i formę wsparcia obszarów wiejskich w Polsce w kolejnym okresie programowania to jest w latach 2007 - 2013. W wyniku utworzenia EFRROW nastąpiło połączenie dotychczasowych instrumentów finansowych rozwoju obszarów wiejskich (PROW 2004 - 2006 i SPO - Sektorowy Program operacyjny). Jednocześnie dotychczasowa Inicjatywa Wspólnotowa LEADER+, która wymagała odrębnych dokumentów programowych, została włączona do programu rozwoju obszarów wiejskich. Nastąpiło także oddzielenie polityki rozwoju obszarów wiejskich od polityki spójności.

W latach 2000 - 2006 głównym źródłem finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich w krajach członkowskich Unii Europejskiej był Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), obejmujący Sekcję Orientacji oraz Sekcję Gwarancji. Z Sekcji Orientacji pochodziły środki na Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 - 2006" (SPO), zaś z Sekcji Gwarancji - Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004 - 2006 (PROW 2004 - 2006) oraz płatności bezpośrednie.

1 sierpnia 2006 roku Rada Ministrów przyjęła projekt PROW 2007 - 2013. 11 sierpnia PROW 2007 - 2013 został przekazany do Komisji Europejskiej, celem rozpoczęcia procesu uzgodnień, w szczególności zapisów dotyczących działań PROW 2007 - 2013. W dniu 24 lipca 2007 roku na posiedzeniu Komitetu Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej PROW 2007 - 2013 został zaakceptowany. Łączna kwota środków na PROW 2007 - 2013 to około 17,2 mld euro, z czego ponad 13,2 mld euro będzie pochodzić z budżetu UE (EFRROW), a około 4 mld stanowić będą krajowe środki publiczne.

Instrumenty PROW 2007 - 2013 podzielono na osie, których realizacja ma przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

- poprawa konkurencyjności rolnictwa i leśnictwa przez wspieranie restrukturyzacji, rozwoju i innowacji;
- poprawa środowiska naturalnego i terenów wiejskich przez wspieranie gospodarowania gruntami;
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.

W terminie od 15 marca do 11 czerwca 2007 roku trwał nabór wniosków w ramach działania Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), ponadto od 25 czerwca 2007 r. rozpoczął się nabór wniosków na działanie Renty strukturalne, od 16 lipca 2007 roku. Grupy producentów rolnych, natomiast od dnia 1 sierpnia 2007 roku Zalesianie gruntów rolnych oraz innych niż rolne.

Termin uruchomienia pozostałych działań uzależniony jest od uzyskania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa akredytacji dla Agencji Płatniczej w odniesieniu do wszystkich działań Programu.

Szczegółowe informacje dla poszczególnych działań, znajdują się w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz w rozporządzeniach i projektach rozporządzeń, które dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).

Dla działalności LGD najważniejsza jest Oś 4. Jej uruchomienie planowane jest na koniec III kwartału 2008 roku.

Działania Osi 4 - Leader


Celem osi czwartej jest przede wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, wskutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w system zarządzania danym obszarem.

Leader jest podejściem przekrojowym, które ma przyczynić się do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez włączenie partnerów społecznych gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw.

Lokalne podejście powiązane z określonym obszarem, wpływa na lepsze zdefiniowanie problemów obszaru i określenie sposobów ich rozwiązania. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. Na poziomie decyzyjnym LGD, co najmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni. Lokalna grupa działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju.

W ramach podejścia Leader będzie również wspierana działalność lokalnych grup działania, w tym realizowane przez nie projekty współpracy. Realizacja osi 4 w dłuższej perspektywie czasowej przyczyni się do osiągnięcia celów osi trzeciej.

1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


Działanie ma na celu umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego lokalną strategią rozwoju (LSR) realizacji projektów w ramach tej strategii. Realizacja strategii powinna przyczynić się do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich m.in. poprzez wzrost aktywności lokalnych społeczności oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy.

W ramach realizacji LSR, zatwierdzonych przez samorząd województwa, LGD wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznanych na realizację strategii. Pracownicy LGD pomagają wnioskodawcom w przygotowaniu projektów.

- Zakres pomocy

Przewiduje się udzielenie pomocy:

1) dla działań mieszczących się w ramach działań osi 3:

a) "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej",


Celem działania jest różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

- Zakres działania

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

- Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej, albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tyś. mieszkańców
4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt. 3;
5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
6 .gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

- Beneficjent

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik.

- Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

b) "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw",


Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

- Zakres działania

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
2. usług dla ludności;
3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
7. usług transportowych;
8. usług komunalnych;
9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
10. magazynowania lub przechowywania towarów;
11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

- Pomoc może być przyznana, jeżeli:

1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
3. siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:

a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:

- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców - w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;

4. biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5. w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie "Promocja przedsiębiorczości".

- Beneficjent

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób,
i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

- Forma i wysokość pomocy

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć:
1. 100 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
2. 200 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
3. 300 000 zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł.

W przypadku przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

c) "Odnowa i rozwój wsi",


Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

- Zakres działania

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:

1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury;

2. kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3. budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4. zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
5. odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6. kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

- Beneficjent

Osoba prawna: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

- Kryteria dostępu

Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:

1. projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej lub
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
2. projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3. projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4. w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
5. organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania "Odnowa i rozwój wsi" w szczególności na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
6. projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

- Forma i wysokość pomocy

Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000zł w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż 25 000 zł.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

2) dla małych projektów, działania mogą dotyczyć:
a. organizacji szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla ludności z obszaru objętego LSR;
b. promocji i rozwoju lokalnej aktywności, w tym promocji lokalnej twórczości kulturalnej i artystycznej, z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz przyrodniczego;
c. rozwoju agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich, w tym: utworzenia lub zmodernizowania elektronicznej bazy informacji turystycznej oraz stron WWW, przygotowania i wydania folderów i innych publikacji informacyjnych, oznaczenia obiektów ważnych lub charakterystycznych dla obszaru objętego lokalną strategią rozwoju;
d. inicjowania powstawania, rozwoju, przetwarzania, wprowadzenia na rynek oraz podnoszenia jakości produktów i usług bazujących na lokalnych zasobach, w tym naturalnych surowcach i produktach rolnych i leśnych oraz tradycyjnych sektorach gospodarki;
e. organizacji imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych na obszarze objętym działalnością LGD;
f. zakupu i nasadzenia tradycyjnej roślinności oraz starych odmian roślin (nasion, sadzonek, kłączy, bulw, etc.) w celu wykorzystania lub odnowienia cennego dziedzictwa przyrodniczego lub kulturowego ze szczególnym wskazaniem na obszary chronione w tym obszary objęte siecią Natura 2000;
g. zakupu oprogramowania, urządzeń i sprzętu komputerowego (w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu oraz zakup usługi dostępu do Internetu) i ich udostępnianie na potrzeby społeczności wiejskiej w celu podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD;
h. renowacji, zabezpieczenia oznakowania przydrożnych kapliczek, pomników przyrody, odkrywek geologicznych innych miejsc i budowli charakterystycznych dla danej miejscowości istotnych dla realizacji LSR wraz z uporządkowaniem terenu wokół tych miejsc;
i. odnawiania elewacji i dachów prywatnych budynków, ogrodzeń, oraz innych obiektów charakterystycznych dla budownictwa danego regionu;
j. z strojów wyposażenia dla zespołów artystycznych, zespołów folklorystycznych oraz innych grup i zespołów kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje;
k. inwestycji służących utrzymaniu i kultywowaniu tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz inwestycji służących wspieraniu twórczości lokalnej lub ludowej;
l. budowy/odbudowy małej infrastruktury turystycznej szczególności punktów widokowych, wypoczynkowych i biwakowych, tras narciarstwa biegowego i zjazdowego, tras rowerowych;
m. zakupu wyposażenia świetlic wiejskich i ich remont

- Beneficjent

W przypadku projektów kwalifikujących się do udzielenia pomocy w ramach działań osi 3 -Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej - tak jak określono dla działań osi 3.

W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościołów, posiadające siedzibę na obszarze działania LGD lub działające na obszarze LGD.

- Poziom dofinansowania

W przypadku małych projektów wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 25 000 zł.

Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000zł.

2. Wdrażanie projektów współpracy


W ramach działania pomoc jest przyznawana LGD na realizację projektów współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej:
1. zawartych w LSR;
2. nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami LSR, opracowanej i realizowanej przez LGD.

Na projekt współpracy składa się:
1. przygotowanie projektu, w tym opracowanie koncepcji projektu;
2. realizacja projektu.

Projekty współpracy:

1. muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;
2. mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, które zajmują się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;
3. jeżeli angażują inne partnerstwa będące grupami lokalnych partnerów, o których mowa w pkt. 2, wówczas poniesione przez nie koszty nie stanowią kosztu kwalifikowalnego projektu; tylko koszty koordynacji są kwalifikowalne;
4. jeżeli dotyczą obszarów spoza Unii Europejskiej, wówczas wydatki poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);
5. jeżeli występują koszty związane z planowaniem i przygotowaniem projektu współpracy, tj. koszty organizacji spotkania partnerów w celu poszukiwania partnerów, zapoznania się i ustalenia warunków projektu współpracy, koszty takie są uznawane za koszt kwalifikowalny i powinny stanowić integralną część projektu współpracy.

- Beneficjent

Lokalne grupy działania (LGD).

3. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja


Działanie zapewni sprawną i efektywną pracę lokalnych grup działania wybranych w ramach realizacji osi 4 PROW 2010-2013 oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji lokalnych strategii rozwoju.

- Zakres działania

W ramach działania, pomoc jest przyznawana LGD na realizację aktywności zgodnie z listą kosztów kwalifikowalnych określoną w odrębnych przepisach. Pomoc przyznawana w ramach działania może w szczególności dotyczyć:
1. badań nad obszarem objętym LSR;
2. informowania o obszarze działania LGD oraz o LSR;
3. szkolenia kadr biorących udział we wdrażaniu LSR;
4. wydarzeń o charakterze promocyjnym związanych z obszarem działania LGD i LSR;
5. szkolenia lokalnych liderów;
6. animowania społeczności lokalnych;
7. koszty bieżące LGD (koszty administracyjne związane z działalnością LGD).

- Beneficjent

Lokalne grupy działania (LGD).

- Udział kosztów bieżących w budżecie lokalnej grupy działania

Koszty bieżące lokalnej grupy działania mogą stanowić maksymalnie do 15% wartości wszystkich działań przeprowadzonych przez LGD w okresie realizacji LSR. W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania LGD opracowane zostaną wytyczne dotyczące maksymalnych kwalifikowalnych stawek wynagrodzeń pracowników LGD. Wytyczne te będą mogły ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach.

Sektorowy Program Operacyjny

Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich.

Pilotażowy program Leader+ finansowany ze środków Unii Europejskiej na wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich. W końcu marca 2007 roku został zatwierdzony wniosek
o dofinansowanie schematu II projektu, który ma charakter działania polegającego na włączeniu do procesu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego wszystkich wiejskich społeczności lokalnych na obszarze LGD. LGD przystąpiła do II Schematu Pilotażowego Programu LEADER+ składając wniosek pt.: "Wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich".
Zakres projektu złożonego do Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+ obejmuje okres od kwietnia do grudnia 2007 roku. Wniosek Lokalnej Grupy Działania uzyskał dofinansowanie w wysokości 453 296 zł. W celu ewaluacji projektu zostanie dwukrotnie przeprowadzone badanie opinii społecznej na temat znajomości naszej LGD. Ogłosiliśmy także konkurs na logo LGD naszego obszaru, aby mieszkańcy mogli się stopniowo utożsamiać w działalnością LGD na następne lata.
Projekt pt. "Wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich" obejmuje:
- realizację przedsięwzięć, które przyczynią się do promocji obszaru naszej LGD, a przez to do poprawy jakości życia na obszarach wiejskich;
- mobilizację ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju naszych gmin;
- wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów o walorach turystycznych.

Projekt swoim zakresem obejmuje realizację Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich naszego obszaru wraz z celami strategicznymi w sferze kapitału ludzkiego, turystyki oraz nowoczesnych form komunikacji. Wśród działań najbliższych należy wspomnieć m.in.: sporządzenie projektu placu zabaw przy konsultacjach z dziećmi, który zaspokajałby ich potrzeby, a dla potencjalnych wykonawców i inwestorów byłby gotowym do realizacji dokumentem, szkolenia dla mieszkańców obszaru LGD o różnorodnej tematyce (kursy językowe, komputerowe, z zakresu działalności agroturystycznej, rolnictwa ekologicznego), wykonanie analiz możliwości renaturyzacji jeziorek oraz zagospodarowania pozostałości ruin zabytkowych pałaców.

Projekt zakłada realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniając w szczególności: wspieranie inicjatyw kulturalnych mieszkańców obszaru LGD, zagospodarowanie turystyczne obszarów wiejskich przy wykorzystaniu walorów przyrodniczych i historycznych okolic Zalewu Zegrzyńskiego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wzrost poziomu wiedzy i aktywności mieszkańców, rozwój infrastruktury technicznej poprawiającej standardy zamieszkiwania i atrakcyjność inwestycyjną obszaru.

Reasumując, projekt pt. "Wsparcie działalności Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego na rzecz realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich" ma na celu realizację zadań związanych z pomocą szkoleniową i doradczą dla mieszkańców z terenów wiejskich naszych czterech gmin, tworzeniem analiz i ekspertyz dotyczących obszarów wiejskich, prowadzeniem działań na rzecz promocji tych obszarów, jak również współpracę i wymianę doświadczeń Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego z innymi LGD działającymi na terenie kraju oraz organizacjami tego typu z innych krajów Unii Europejskiej. Działania te pozwolą na poprawę jakości życia naszego obszaru, a także przyczynią się do większej aktywności mieszkańców w procesie długofalowego rozwoju terenów objętych projektem oraz zdynamizują rozwój terenów sąsiednich.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".