Zaproszenie

Lokalna Grupa Działania (LGD) – "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" jest Związkiem Stowarzyszeń działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 roku, nr 79, poz. 855 z późn. zm.), Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. z 2007 roku, nr 64, poz. 427), Rozporządzenia Rady (WE) numer 1698/2005 z dnia 20 września 2005 roku w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.Urz. UE L 277 z dnia 21.10.2005 roku, s. 1) oraz Statutu Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".

Celem jej działalności jest głównie podnoszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast. Opiera się na społecznej działalności członków. Łączy wysiłki osób fizycznych, w tym przedsiębiorców i rolników, stowarzyszeń obywatelskich, państwowych i spółdzielczych podmiotów prawnych działających na terenie oraz jednostek samorządu terytorialnego.

LGD obejmuje obszar gmin: Dąbrówka, Jabłonna, Nieporęt, Radzymin, Serock, Somianka, Wieliszew. Finansowana jest ze środków krajowych budżetu państwa, Unii Europejskiej oraz składek członkowskich.

Działalność adresowana jest do osób i podmiotów zamieszkałych lub prowadzących działalność na obszarze wyżej wymienionych gmin. Będą one mogły korzystać z funduszy pomocowych zaplanowanych w Lokalnej Strategii Rozwoju i przyznanych przez instytucję zarządzającą według zasad określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program ten przewiduje następujące działania:

- dla rolników – różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
- dla pozostałych – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
- dla samorządów terytorialnych i związków wyznaniowych – odnowa i rozwój wsi
- dla wszystkich – "małe projekty"

Ponadto finansowana będzie działalność LGD, jak również projekty współpracy (krajowej i zagranicznej).

Pierwszeństwo w uzyskiwaniu wsparcia będą miały osoby i podmioty zaangażowane bezpośrednio w działalność Lokalnej Grupy Działania.

Władzę Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" stanowią:

- Walne Zebranie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
- Rada (wybór projektów do finansowania)

Nadzór nad działalnością LGD sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Związek Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" został zarejestrowany 12 maja 2006 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000256885.

Realizowane przez LGD projekty muszą być wspierane finansowo przez członków. Walne Zebranie Członków uchwala wysokość składek członkowskich.

Podmioty publiczne (banki, gminy, powiat) płacą składkę w wysokości 5000zł/rok.

Proponowane składki od pozostałych podmiotów:
- Osoby fizyczne – 100zł/rok
- Stowarzyszenia, firmy – 300zł/rok

Statut oraz inne informacje zamieszczone są na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl.

Zarząd Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" składa Państwu/Panu(-ni) propozycję członkostwa. Jeżeli chcecie Państwo korzystać z możliwości uzyskania finansowego wsparcia i akceptujecie przedstawione zasady, proszę o wypełnienie wniosku, który znajduje się w linku "Wnioski".

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".