Informacja o rozwiązaniu Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego"

(Zam: 27.07.2021 r., godz. 10.00)
Informujemy, że w dniu 26 lipca 2021 roku Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego" podjęło uchwałę o rozwiązaniu organizacji.
Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” powstał w odpowiedzi na ogłoszenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości tworzenia partnerstw na poziomie lokalnym. Po przystąpieniu Polski do struktur Unii Europejskiej, Polska zdecydowała o wdrożeniu na potrzeby rozwoju obszarów wiejskich podejścia LEADER. Zainicjowanie programu wiązało się z realizacją nowego podejścia do rozwoju obszarów wiejskich
i rolnictwa, stanowiącego odejście od polityki, w której jedyną funkcją wsi była funkcja producenta żywności, praktycznie ignorującej aspekty społeczne i środowiskowe życia na wsi. W nowym podejściu znalazła swoje odbicie, zaakceptowana przez społeczność międzynarodową idea trwałego, zrównoważonego rozwoju - realizowanego z udziałem społeczeństwa oraz chroniącego dla przyszłych pokoleń zasoby środowiska.
Gminy zainteresowane powołaniem partnerstw na swoim terenie mogły starać się o dotację z ministerstwa na ten cel. Obszar minimalny dla utworzenia partnerstwa to 3 gminy. Gminą wiodącą w projekcie była Gmina Wieliszew a współpracującymi Gminy Serock i Nieporęt. Partnerstwo musiało uzyskać formę prawną w oparciu o ustawę o stowarzyszeniach. Wybrana została forma Związku Stowarzyszeń. Założycielami Związku były trzy Stowarzyszenia:
1. Społeczny Komitet Pomocy Miastu i Gminie Serock
2. Stowarzyszenie Młodzi Dla Rozwoju Emka z Wieliszewa
3. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego z Gminy Nieporęt
Dnia 6 lutego 2006 roku odbyło się zebranie powołujące Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
Związek Stowarzyszeń PZZ zarządzał programem Leader ze środków Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2006 - 2015.
W roku 2010 ZS PZZ był inicjatorem utworzenia Lokalnej Grupy Rybackiej Zalew Zegrzyński, która pozyskała dodatkowe środki z Programu Operacyjnego Ryby - działając również w oparciu o metodę LEADER.
W 2015 roku po zmianie przepisów zaistniała możliwość, aby obydwa fundusze były zarządzane przez jeden podmiot, ale nie mógł to być Związek Stowarzyszeń lecz Stowarzyszenie. W tym celu dokonano zmiany nazwy istniejącego Stowarzyszenia Rybackiego na Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński, zmieniając Statut odpowiednio do potrzeb.
Związek Stowarzyszeń od tego czasu stał się zbędny do realizacji celu podstawowego jakim było zarządzanie rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność zgodnie z podejściem LEADER.
Zarząd Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia br. podjął decyzję o skierowaniu wniosku do najbliższego WZC w sprawie rozwiązania Związku zgodnie z par. 16, pkt 7, p.pkt 8 Statutu.
Członkom rozwiązywanego Związku proponujemy wypełnienie deklaracji członkowskiej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński celem przepisania się do Stowarzyszenia.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".