Walne Zebranie Członków

(Zam: 22.05.2019 r., godz. 15.30)
Informujemy, że 6 czerwca br. o godzinie 13.30 (I termin), godz. 14.00 (II termin) w Auli Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 odbędzie się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń "Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego".
Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 3 Statutu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” Zarząd na posiedzeniu w dniu 16.04.2019 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Związku. Zebranie odbędzie się 06.06.2019 roku o godzinie 1330 w I terminie i o godz. 1400 w II terminie w auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11 (parter).
Porządek posiedzenia:

1. Powitanie gości i uczestników – Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
2. Wybór Przewodniczącego obrad oraz protokolanta.
3. Przyjęcie porządku obrad. - plik do pobrania
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego XVI/18 Walnego Zebrania Członków z 08.06.2018 r. - plik do pobrania
5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok – Główna Księgowa. - plik do pobrania
6. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego.
7. Podjęcie uchwały nr 1/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2018 r.
8. Sprawozdanie Prezesa Zarządu z działalności Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” w latach 2015-2019
9. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
10. Dyskusja nad sprawozdaniem.
11. Podjęcie uchwały nr 2/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
12. Podziękowanie za pracę członkom Zarządu – wręczenie dyplomów.
13. Podjęcie uchwały nr 3/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu w kadencji 2019-2023.
14. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego Zarządu Związku Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.
15. Podjęcie uchwały nr 4/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Zarządu ZSPZZ na kadencję 2019-2023.
16. Zgłoszenie kandydatów do składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
17. Podjęcie uchwały nr 5/19 Walnego Zebrania Członków w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Bardzo proszę o osobisty udział w Walnym Zebraniu Członków w miejscu i terminie podanym
w piśmie lub delegowanie upoważnionego na piśmie przedstawiciela. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż na mocy §16 ust. 4 Statutu Związku, w przypadku braku quorum w I terminie, po 30 minutach zostanie zwołane następne zebranie bez względu na liczbę obecnych osób, które odbędzie się 06.06.2019 roku o godzinie 14.00 w miejscu jak dla I zebrania. Projekty uchwał i dokumentów znajdą się na stronie internetowej: www.partnerstwozalewu.org.pl.

Zamknij Witryna Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego wykorzystuje Cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji na stronie "Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii".